آیین نامه ثبت نام

لطفا تنها در صورت دارا بودن شرایط زیر اقدام به پیش ثبت نام بفرمایید :
 
معدل بالای 19
دروس اختصاصی بالای 18
انضباط عالی
 
 


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام