مجتمع آموزشی هوشمند ابوعلی سینا اولین مدرسه غیر انتفاعی در منطقه2 می باشد
مقطع متوسطه2 این مجتمع به مدیریت سرکار
خانم راضیه حسینعلی می باشد.