* گروه معاونین:
    - معاون آموزشی:سرکار خانم درویش
   -  معاون پایه دوازدهم:سرکار خانم گلناریان
   - معاون پایه یازدهم:سرکار خانم  مجیدی
   - معاون پایه دهم:سرکار خانم نامداری
 
    * گروه مشاورین:
   - مشاورین پایه دوازدهم:سرکار خانم فیض اللهی.سرکار خانم سماواتی.
    سرکار خانم بهلول زاده
   - مشاور پایه یازدهم:سرکار خانم فرزین
  - مشاور پایه دهم:سرکار خانم خشنان
 
   *مسئول روابط عمومی:سرکار خانم خدابخش